Bảng giá 81 dịch vụ kỹ thuật bổ sung (theo tương đương đợt 6)

Hôm nay: 30-05-2024 12:40:35 AM

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo việc triển khai bổ xung 81 dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh

Căn cứ vào Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương đợt 6

Căn cứ vào Quyết định số 475/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ vào Quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 13 tháng 1 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ xung danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh được thực hiện tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Nhăm nâng cao chấy lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám ngày càng cao của người dân. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê triển khai 81 dịch vụ kỹ thuật bổ xung (có danhmucj kỹ thuật được phê duyệt kèm theo)

2017 gia vp bx 81dv dot6 - co gia


Tin liên quan