Đăng ký lớp đào tạo trực tuyến “Sử dụng Nền tảng kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS)”

Hôm nay: 19-05-2024 12:50:10 PM

         Căn cứ vào kế hoạch số 5489/SYT-KHTC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng Nền tảng kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) để đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.

         Triển khai Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố về triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 (Kế hoạch 184) và Công văn số 2755/STTTT-CNTT ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng Nền tảng kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) để đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số và các chuyên đề khác. Phòng KH-NV đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

  1. Các đơn vị tổ chức phổ biến Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố đến tất cả cán bộ, công chức, viên, người lao động tại đơn vị biết, đăng ký bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; đồng thời sử dụng, khai thác hiệu quả Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn
  2. Yêu cầu tất cả các bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm: trước ngày 11/11/2022, đăng ký tham gia học trực tuyến (có sẵn) 06 khoá bồi dưỡng chuyển đổi số tại Phụ lục đính kèm Công văn số 2755/STTTTCNTT.

         Cách thức đăng ký: Tại Link: https://form.gov.vn/0Jgr72 hoặc quét mã:

          Lưu ý: tuỳ đối tượng để đăng ký khoá bồi dưỡng cho phù hợp. (Chọn lớp “phổ cập kỹ năng cộng đồng số”. Khuyến khích CBCNV đăng ký tất cả 6 lớp để tham gia để tìm hiểu và trang bị đầy đủ kiến thức về chuyển đổi số của TP Đà Nẵng)

         Hình thức học: Học online (lịch học cụ thể Sở TTTT TPĐN sẽ gửi về email đăng ký).


Tin liên quan