CÁC NỘI DUNG CHÍNH SÁCH MỚI,QUY ĐỊNH MỚI TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG

        Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngà...

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

      Căn cứ Kế hoạch số 668/KH-SYT ngày 19/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau: 1. Mục đích - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ...

HIẾN PHÁP 2013

      QUỐC HỘI Số: Không số   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013                               HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và gi...

kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

         Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích          - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ưomg, chỉ đạo của Thành...

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Số hiệu Số: 09/2012/QH13   Ngày ban hành 18/06/2012  Ngày có hiệu lực 01/05/2013    Hình thức văn bản Luật    Cơ quan ban hành Quốc hội  Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng    Trích yếu nội dung ​Luật Số: 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá File đín...

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số ký hiệu 130/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 30-10-2020 Ngày có hiệu lực 20-12-2020 Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài liệu đính kèm 130.signed.pdf  Tải file: tại đây

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 6840/KH-UBND ngày 08/10/2019 “triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 7755/UBND-CT ngày 15//11/2019 “tuyên truyền về Luật Quản lý thuế sổ 38/2019/QH14 và hóa đơn điện tử”; Công văn số 3552/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện tuyên...

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

TRÍCH YẾU:Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực SỐ HIỆU:27-CT/TW LOẠI VĂN BẢN:Chỉ thị LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng NGÀY BAN HÀNH:10/01/2019 NGÀY HIỆU LỰC:10/01/2019 CƠ QUAN BH:Bộ Chính trị NGƯỜI KÝ:Trần Quốc Vượng Tải văn bản : tại đây
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN