Biên bản kiểm tra cải cách hành chính năm 2016

Hôm nay: 08-09-2022 3:00:18 AM

Biên bản kiểm tra

Theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết  quả cải cách hành chính năm 2016

Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ

Thời gian: 14h ngày 23 tháng 12 năm 2016

Thành phần Đoàn kiểm tra:

  1. Bác sĩ Nguyễn Út                                            Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng
  2. Nguyễn Thị Lan Anh                                       Chức vụ: Thành viên

Đại diện đơn vị được kiểm tra:

  1. Bác sĩ Phan Thanh Phương                           Chức vụ: Giám đốc TTYT quận Thanh Khê
  2. DSTH Trần Thị Minh Nguyệt                           Chức vụ: CN PTCCB
  3. BBkiemtraCCHCnam2016

Tin liên quan