TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Dành cho Lãnh đ...

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48-HD/VPTW Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015   HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - Căn cứ Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06-12-2014 của Ban Bí thư về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Luật Giao dịch điện tử của ...

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Trích dẫn: BỘ NỘI VỤ Số: 07/2012/TT-BNV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012                             THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan ________________   Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy đị...

Thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Quyết định số     /QĐ-TTYT về việc ban hành thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_22812015_TP_LuuTruHS.pdf\"]

Quy định hoạt động của hòm thư góp ý

Quyết định số 231/QĐ-TTYT về việc ban hành Quy định hoạt động của hòm thư góp ý của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_231_2015_HomThuGopY.pdf\"]

Chế độ nâng lương thường xuyên

Quyết định số 229/QĐ-TTYT về việc Quy định thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, phục cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chứa và lao động hợp đồng của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_229_2015_ChedoNangLuong.pdf\"]

Quy trình bổ nhiệm

Quyết định số 228/QĐ-TTYT về việc ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBVC lãnh đạo, quản lý của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_228_2015_QuyTrinhBoNhiem.pdf\"]

Quy định Xét thi đua – Khen thưởng

Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban hành quy định Xét thi đua - Khen thưởng của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_227-2015_ThiDuaKhenThuong.pdf\"]
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN