NGHỊ ĐỊNH 64/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/u...

CHỈ THỊ Số: 35/CT-TW: VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 09/-CT-TW, ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư và hơn 05 năm thực hiện Thông báo số 130/-TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; pháp luật về tiếp công dâ...

CHỈ THỊ 14/CT-TTg: Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm ...

LUẬT TỐ CÁO (Luật số: 03/2011/QH13)

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo. Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/luat_to_cao_2011.pdf\"]  
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN