HIẾN PHÁP 2013

      QUỐC HỘI Số: Không số   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013                               HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và gi...

kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

         Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích          - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ưomg, chỉ đạo của Thành...

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 6840/KH-UBND ngày 08/10/2019 “triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 7755/UBND-CT ngày 15//11/2019 “tuyên truyền về Luật Quản lý thuế sổ 38/2019/QH14 và hóa đơn điện tử”; Công văn số 3552/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện tuyên...

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

TRÍCH YẾU:Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực SỐ HIỆU:27-CT/TW LOẠI VĂN BẢN:Chỉ thị LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng NGÀY BAN HÀNH:10/01/2019 NGÀY HIỆU LỰC:10/01/2019 CƠ QUAN BH:Bộ Chính trị NGƯỜI KÝ:Trần Quốc Vượng Tải văn bản : tại đây

NGHỊ ĐỊNH 59/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamyte...

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng. Tải văn bản: tại đây Nội dung của Luật: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/luat-55_PC-thamnhung_2015.pdf\" title=\"luat 55_...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12, tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/Lu...

NGHỊ QUYẾT: Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 11...

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều ...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN