Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

        Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;         Thực hiện Nghị Quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng....

Kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại TTYT Thanh Khê năm 2024

Căn cứ Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an ninh xã hội;                        Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của ...

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ- TTg ngày 28/10/2021 của TTCP liên quan thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Thực hiện Công văn số 6052/SYT-KHTC ngày 28/11/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của TTCP liên quan thanh toán không dùng tiền mặt. Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê báo cáo một số nội dung cụ thể như sau : 1/ Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt và công tác tuyên truyền tại đơn vị : Hiện nay Trung tâm Y tế Thanh Khê đã liên kết với...

Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

        Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế Ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.              Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định thố...

Kế hoạch về việc xây dựng kế hoạch thúc đẩy chuyển đối số, thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2023

Căn cứ Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết đjnh 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dị...

Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

Thông báo giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 02/2022TT-BYT và NQ 04/NQ-HĐND

        Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.         Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng...

Thư mời chào giá lần 2 Về việc phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

                                                     Kính gửi: Quý công ty        Căn cứ theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;        Căn cứ theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm...

Thư mời chào giá Đèn hồng ngoại

                                     Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua Đèn hồng ngoại(có bóng) nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở lập giá kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Danh mục chào giá gồm những mặt hàng sau: ...

Thư mời chào giá xe lăn

       Kính gửi: Quý đơn vị, nhà cung cấp có năng lực.        Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đang có nhu cầu mua sắm Xe lăn phục vụ cho công tác chăm sóc bệnh nhân. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán và xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá.        Số lượng: 15 chiếc.        Trung tâm Y tế quận Than...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN