CÁC NỘI DUNG CHÍNH SÁCH MỚI,QUY ĐỊNH MỚI TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG

        Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngà...

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

      Căn cứ Kế hoạch số 668/KH-SYT ngày 19/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau: 1. Mục đích - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ...

Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm 2017

Công văn số 3187/SYT-TCCB của Sở Y tế thành phos Đà Nẵng ngày 31 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm 2017: Tải văn bản tại đây Biểu mẫu :  -PHIẾU KIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017: SYT-phieukiemthiduakhenthuong2017 -DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2017: SYT-DSdenghithuduakhenthuong2017

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh thanh tra Sở Y tế

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà nẵng đã ban hành quyết định số 800/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm ông trương Văn Trình, Bác sỹ CKII, phó chánh thanh tra Sở Y tế, giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở Y tế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/3580-SYT-gioithieuchucdanhvachukyChanhThanhtraSYT.pdf\"] 
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN