Kế hoạch Truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ỵ tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh” năm 2020

        Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vu của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;         C...

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Đọi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tói sự hài lòng của người bệnh” và Quy tắc ứng xử, nâng cao Y đức, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Giám đốc trung tâm Y tế quận Thanh Khê ký ngày 20 tháng 5 năm 2016. [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/168-TTYTTK-QĐ-TLBCĐthuchienkehoachdoi...

Thành lập tổ hỗ trợ người bệnh

Quyết định thành lập \"Tổ hỗ trợ người bệnh\" của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê  [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/174-TTYTTK-thanhlaptohotronguoibenh-1.pdf\" title=\"174-TTYTTK-thanhlaptohotronguoibenh\"]

KH288/KH-TTYT: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017

Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\"; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch Kế hoạch tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử năm 2017 như sau: Tải văn bản: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.c...

KH283a/KH-TTYT: nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho CBVC và thự hiện triển khai Quyết định 2151/QĐ-BYT

Thực hiện Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 25 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng bộ Y tế ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở Y tế ( say đây gọi tắt là Quy tắc ứng xử) Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thự hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới...

KH282/KH-TTYT: Triển khai thự hiện “Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017

Căn cứ Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thự hiện \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\"; căn cứ kế hoạch số 494/KHLT-SYT-CĐN ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thự hiện  \"Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ củ...

KẾ HOẠCH SỐ 1320/KH-SYT VỀ VIỆC KIỂM TRA, CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH’ VÀ CƠ SỞ Y TẾ ” XANH-SẠCH-ĐẸP”

Quyết định số 2151 /QĐ-BYT, ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\" và quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở Y tế \"Xanh-Sạch-Đẹp\". Các đơn đị trong toàn ngành từ TW tới địa phương đã tích cực triển khai...

CV 3508/SYT-TCCB: Chấm điểm kết quả thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT năm 2016

Thực hiện Quyết định số 6635/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc kiện toàn các Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh\" và công văn số 8796/BYT-TCCB ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 13 thá...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN