KH283a/KH-TTYT: nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho CBVC và thự hiện triển khai Quyết định 2151/QĐ-BYT

Hôm nay: 22-05-2024 1:45:09 AM

Thực hiện Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 25 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng bộ Y tế ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở Y tế ( say đây gọi tắt là Quy tắc ứng xử)

Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thự hiện "Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh";

căn cứ kế hoạch số 494/KHLT-SYT-CĐN ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thự hiện  "Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 như sau:

Tải văn bản:tại đây

283-TTYT-KHnangcaokynangungxugiaotiepyducchoCBVCvatrienkhaithuchienQĐ-2151-QĐ-BYT


Tin liên quan