Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê áp dựng từ năm 2016 theo quy định.

Thông báo về việc áp dụng Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

        Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế Ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.              Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định thố...

Thông báo triển khai dịch vụ kỹ thuật mới

      Căn cứ quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung lần 5 trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.       Căn cứ thời gian phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật từ Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội ngày 27 tháng 7 năm 2022.       Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo đ...

Thông báo giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 02/2022TT-BYT và NQ 04/NQ-HĐND

        Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.         Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng...

Bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2021

        Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SYT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;         Căn cứ Biên bản ghi nhớ danh mục dịch vụ kỹ thuật giữa thường trực BHYT tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và đại diện lãnh đạo TTYT ngày 25 tháng 02 năm 2021.         Căn ...

THÔNG BÁO: Qui định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT/BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế qui định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Căn cứ Công văn 7257/UBND-SYT ngày 27/10/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Căn cứ Công văn số 5122/SYT-KHTC ngày 24/10/2021 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng về việc mua sắm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS...

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019

        Thực hiện Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiếm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng;          Thực hiện cv 2094 /SYT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2019, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung...

GIÁ DICH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 15/BYT

       Thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việ...

QUY ĐỊNH GIÁ DICH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 99/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DịCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PH...

Bảng giá 81 dịch vụ kỹ thuật bổ sung (theo tương đương đợt 6)

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo việc triển khai bổ xung 81 dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh Căn cứ vào Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương đợt 6 Căn cứ vào Quyết định số 475/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuy...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN