HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48-HD/VPTW Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015   HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - Căn cứ Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06-12-2014 của Ban Bí thư về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Luật Giao dịch điện tử của ...

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Trích dẫn: BỘ NỘI VỤ Số: 07/2012/TT-BNV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012                             THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan ________________   Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy đị...

Thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Quyết định số     /QĐ-TTYT về việc ban hành thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_22812015_TP_LuuTruHS.pdf\"]

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25[pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_227_2015_BaoQuanHoSo.pdf\"] tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Quy trình triển khai thực hiện cái văn bản

Quyết định số 226/QĐ-TTYT về việc ban hành quy trình triển khai thực hiện cái văn bản của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_226_2015ThucHienVanBan.pdf\"]

Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ

Quyết định số 230/QĐ-TTYT về việc ban hành quy định khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:[pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-content/uploads/TTYT_230_2015_KhaiThacDulieuLuuTru.pdf\"]  
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN