Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

      Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 09 tháng 11 hàng năm, được quy định theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 75 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, Hiến pháp năm 1946.         Nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm ...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; 3. Kế hoạch 4711/KH-BTT...

Luật số 65/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 65/2020/QH14 Ngày ban hành 19/06/2020 Ngày có hiệu lực 01/01/2021 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Tải văn bản : tại đây (nguồn: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2020...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

VĂN BẢN HỢP NHẤT 22/VBHN-VPQH CÁC THUỘC TÍNH Loại văn bản Văn bản hợp nhất Số, ký hiệu 22/VBHN-VPQH Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Ngày ban hành 16/12/2019 Trích yếu hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC Ngày hiệu lực   Công báo 341 + 342 Tải văn bản: tại đây (nguồn: http...

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

VĂN BẢN HỢP NHẤT 21/VBHN-VPQH CÁC THUỘC TÍNH Loại văn bản Văn bản hợp nhất Số, ký hiệu 21/VBHN-VPQH Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Ngày ban hành 16/12/2019 Trích yếu hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ. Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC Ngày hiệu lực   Công báo 309 + 310 Tải văn bản: tại đây (nguồn: http://congbao.ch...

HIẾN PHÁP 2013

      QUỐC HỘI Số: Không số   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013                               HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và gi...

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 6840/KH-UBND ngày 08/10/2019 “triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 7755/UBND-CT ngày 15//11/2019 “tuyên truyền về Luật Quản lý thuế sổ 38/2019/QH14 và hóa đơn điện tử”; Công văn số 3552/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện tuyên...

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TƯ năm 2017 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Căn cứ Công văn số 340/SYT-TCCB ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nãng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU năm 2017. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tiẹp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TƯ năm 2019 nhu sau: Mục đích:          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị 29-CT/ Tư gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dự...

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

          Thực hiện Công văn số 5999/UBND-STP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, công văn số 2679/SYT-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc TTYT thực...

KẾ HOẠCH: Tổ chức nói chuyện chuyện đề về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (viết tắt là “Chỉ thị 05-CT/TW”) và Kế hoạch 17- KH/QU ngày 31/8/2016 về “thực hiện Chỉ thị sổ 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chỉnh trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế ho...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN