INFOGRAPHIC: GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 32/2023/TT-BYT HƯỚNG DẪN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023

Hôm nay: 29-03-2024 9:24:28 AM

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; Trong đó quy định các nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề khám chữa bệnh. Cụ thể, phạm vi hành nghề của người hành nghề khám chữa bệnh phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

             Tải Thông tư số 32/2023/TT-BYT


Tin liên quan