Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Hôm nay: 27-05-2024 8:16:08 AM

      Căn cứ Kế hoạch số 668/KH-SYT ngày 19/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau:

1. Mục đích

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ và của Sở Y tế về Luật phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động, nhằm ngăn chặn, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoạt động có hiệu quả trong công tác phục vụ người bệnh. - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng viên chức và người lao động trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

- Nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng, tiêu cực gây ra. - Công tác PCTN, TC cần phải được triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

216_KH Phong chong TN_2024w


Tin liên quan