Kế hoạch Truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ỵ tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh” năm 2020

Hôm nay: 11-05-2024 1:36:05 PM

        Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vu của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

        Căn cứ Kế hoạch số liên tịch số 494/KHLT-SYT-CĐN ngàỵ 18/3/2016 của Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nang về việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

        Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch truyền thông năm 2020 như sau: Tải văn bản tại đây

75-TTYT.signed.2151-2020

 


Tin liên quan