kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Hôm nay: 29-05-2024 4:38:57 PM

         Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;

         Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

         - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ưomg, chỉ đạo của Thành uỷ nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng lăng phí.

         - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, các Trưởng, phó khoa, phòng, trạm Y tế trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong đơn vị.

  1. Yêu cầu
    • Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, viên chức, người lao động đối với công tác đấu tranh PCTN.
    • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác PCTN nói riêng, đến toàn thể các đối tượng viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường chỉ đạo phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế.
    • Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định cùa pháp luật về PCTN, nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đủng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

Tải văn bản: tại đây

46-TTYT.signed1

 


Tin liên quan