Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Hôm nay: 22-11-2023 5:13:54 PM

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 6840/KH-UBND ngày 08/10/2019 “triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 7755/UBND-CT ngày 15//11/2019 “tuyên truyền về Luật Quản lý thuế sổ 38/2019/QH14 và hóa đơn điện tử”; Công văn số 3552/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê triển khai đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc các văn bản quy phạm pháp luật gồm:

  1. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020). 
  2. Luật Quản lý thuế năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020).
  3. Các quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ “quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018) và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019).

          Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để áp dụng kịp thời; đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đến các công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và người dân với hình thức phù hợp.

          Nhận đuợc công văn này, đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê nghiêm túc triển khai thực hiện./

Các văn bản, luật : tải văn bản tại đây


Tin liên quan