Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021: [pdf-embedder url=\"http://trungtam...

Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê do dịch bệnh Covid-19

        Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021;         Căn cứ Thông báo số 480/TB-TTYT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2021;         Do tình hình ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

         Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 1. Tiêu chuẩn          Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp...

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 2 năm 2021

Căn cứ bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản...

kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

         Căn cứ Kế hoạch số 98/101 -SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch phòng chổng tham nhũng năm 2021 như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích          - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ưomg, chỉ đạo của Thành...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

         Căn cứ vào kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021;          Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;          Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị, cụ thể như sau: Tải văn bản gốc: tại đây [pdf-embedder url=\"http://trungtamytethanhkhe.com/wp-...

Nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020

     Căn cứ Kế hoạch số 1164/KH-TTYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020. Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG - Số lượng: 05 - Vị trí việc làm và số lượng cần tuyển dụng: Phụ lục kèm theo II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ     1. ...

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động Quý 4 năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     1. Mục đích Tuyển chọn, bố trí sắp xếp người làm việc đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.     2. Yêu cầu          - Việc xét tuyển hợp đồng lao động căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu, chỉ tiêu số lượng người làm việc, định mức số lượng người làm việc và khả năng cân đối tài chính của Trung tâm Y tế để...

Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019 (đợt 2)

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo kết quả trúng tuyển và và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2019 (đợt 2) như sau: Kết quả trúng tuyển: 06 người (Đính kèm Quyết định số 148/QĐ-SNV ngày 20/3/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN