Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022

Hôm nay: 15-05-2024 12:23:16 AM

        Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2022,

        Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

 1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA XÉT TUYỂN
 2. Tiêu chuẩn

        Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

 1. Điều kiện
 2. a) Điều kiện chung

        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

        - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

        - Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

        - Có lý lịch rõ ràng;

        - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

        - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

        - Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

        + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

        + Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển

        - Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

        - Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm).

* Lưu ý:

        - Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

        - Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ);

        - Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng;

 1. Lệ phí xét tuyển

        Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước (Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

        Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

 1. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 49 người

        (Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

        III. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

 1. Nguyên tắc tuyển dụng
 2. a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;
 3. b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức;
 4. c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;
 5. d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 6. Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

        Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

        Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

        Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

        - Hình thức thi: Phỏng vấn.

        - Thang điểm: 100 điểm

        - Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi không có quá 15 phút chuẩn bị).

        - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

 1. Xác định người trúng tuyển
 2. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

        - Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

        - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
 4. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
 5. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 6. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

        Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
 2. Thời gian 

        Thời gian thực hiện việc quy trình tuyển dụng cụ thể như sau:

 1. a) Ngày 04/10/2022: Thông báo kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tại địa chỉ website: http://trungtamytethanhkhe.com và tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, địa chỉ K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
 2. b) Ngày 05/10/2022 đến hết ngày 04/11/2022: Phát hành, hướng dẫn và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
 3. c) Ngày 17/11/2022: Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 tại trụ sở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
 4. d) Ngày 23/11/2022: Các thí sinh đủ điều kiện tập trung tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để nghe hướng dẫn và phổ biến quy chế xét tuyển.

        đ) Dự kiến ngày 07/12/2022 đến 09/12/2022 tổ chức xét tuyển. Nếu thời gian có gì thay đổi Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sẽ thông báo lại địa chỉ website: http://trungtamytethanhkhe.com vào ngày 23/11/2022.

 1. e) Tổ chức xét tuyển và tổng hợp kết quả xét tuyển: Sau ngày kết thúc tổ chức xét tuyển;
 2. f) Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển tại bảng niêm yết và trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: Sau khi hoàn thành việc tổng hợp.
 3. g) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển.
 4. h) Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 10 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt.
 5. Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
 6. THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

        Từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 04/11/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

        (Đính kèm Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển)

 1. ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

   Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Số điện thoại: 0236.6256.179.

        Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: http://trungtamytethanhkhe.com hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Số điện thoại: 0236.6256.179./.

        Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022./.

912.TB.TTYT.tuyendung

        Tải văn bản : tại đây


Tin liên quan