Về việc phê duyệt Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022-2023(Bổ sung)

Hôm nay: 11-05-2024 3:01:54 PM

      Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Thanh Khê;

      Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT;

      Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuốc genetic- đấu thầu tập trung tại Sở Y tế cung cấp bổ sung thuốc năm 2022-2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

      Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị- đấu thầu tập trung tại Sở Y tế cung cấp bổ sung thuốc năm 2022-2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

      Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền ( không bao gồm vị thuốc cổ truyền - đấu thầu tập trung tại Sở Y tế cung cấp bổ sung thuốc năm 2022-2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

      Căn cứ kết luận của phiên họp Hội đồng thuốc và điều trị Trung tâm Y tế   quận Thanh Khê ngày 22 tháng 8 năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

                                                                                QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2022-2023 (Bổ sung), gồm 86 khoản.

(Có danh mục đính kèm)

      Điều 2. Danh mục ban hành kèm Quyết định này là cơ sở để Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lựa chọn, đảm bảo nhu cầu điều trị và thanh toán cho các đối tượng người bệnh.

      Trung tâm Y tế được phép sử dụng các thuốc có trong danh mục kèm theo Quyết định này và có trách nhiệm cung ứng, quản lý theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2023.

      Điều 4. Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT, các khoa, phòng, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

      Tải file: tại đây

 


Tin liên quan