Xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2018

Hôm nay: 11-05-2024 2:01:00 PM

        Thực hiện công văn số 89/CĐN-VP ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá chất lượng hoạt đông Công đoàn năm 2018, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê hướng dẫn việc Xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

  • Công văn số 25/HD-CĐTTYT: Hướng dẫn "Xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2018"

Tải văn bản: CV 25/HD-CĐTTYT

  • Công văn số 26/HD-CĐTTYT :Hướng dẫn "Chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn năm 2018"

Tải văn bản: CV 26/HD-CĐTTYT

  • Bảng "Tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại CĐCS trong các đơn vị sự nghiệp công lập"

Tải văn bản: Bảng điểm CĐCS 2018


Tin liên quan