BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Hôm nay: 10-08-2021 5:08:38 AM

Khía cạnh (Dimension)

Chỉ số
(Indicator)

Thành tố
(Element)

Năng lực chuyên môn
(1 chỉ số)

 1. Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên

 Quá trình

An toàn
(4 chỉ số)

2. Số sự cố y khoa nghiêm trọng

Đầu ra

3. Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng

Đầu ra

Hiệu suất
(4 chỉ số)

4. Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh

Quá trình

5. Thời gian nằm viện trung bình (tất cả các bệnh)

Quá trình

6. Công suất sử dụng giường bệnh thực tế

Đầu ra

Hiệu quả
(2 chỉ số)

7. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về (tất cả các bệnh)

Đầu ra

8. Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)

Đầu ra

Hướng đến nhân viên
(3 chỉ số)

9. Tỷ lệ tai nạn thương tích do vật sắc nhọn

Quá trình

10. Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế

Đầu ra

Hướng đến người bệnh
(1 chỉ số)

11. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh

Đầu ra

 

PHIEU TT CHI SO CL_2020_sửa CSSDGB

Tải bộ chỉ số: tại đây


Tin liên quan