Bộ nhận diện thương hiệu (logo) của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của ƯBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Thanh Khê; Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Điều 1. Công bô Bộ nhận diện thưong hiệu của Trung t...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN