Chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025

Hôm nay: 24-03-2023 11:21:09 AM

Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025

Tải văn bản: tại đây

7254 cv.signed


Tin liên quan