Chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Tổ Công đoàn và xét khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2019

Hôm nay: 11-05-2024 3:14:15 PM

          Thực hiện công văn số 88/CĐN-VP ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt đông Công đoàn năm 2019, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ công đoàn trực thuộc năm 2019 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Đánh giá chất lượng hoạt động củaTổ Công đoàn nhằm đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng để xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh.

2.Nội dung xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại tổ công đoàn phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ công đoàn và phải được thống nhất quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định.

3.Việc đánh giá, xếp loại Tổ Công đoàn và xét khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, khách quan, được thực hiện một cách thiết thực, không hình thức, chạy theo thành tích; Đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và dân chủ

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

Tất cả tổ công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có thời gian hoạt động đủ mười hai tháng trở lên theo quy định.

III. CƠ CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI TỐ CÔNG ĐOÀN

  1. Mẫu bảng điểm đánh giá, xếp loại

Bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại tổ công đoàn theo mẫu 01-TCĐ đính

kèm

  1. Cơ cấu thang điểm

Sử dụng thang điểm 100 điểm, trong đó các tiêu chí đánh giá, xếp loại tối đa 95 điểm, các tiêu chí cộng điểm sử dụng cho việc xem xét khen thưởng, tối đa 05 điểm, cụ thể như sau:

- Nhóm tiêu chí 1: khung điểm tối đa 40 điểm

- Nhóm tiêu chí 2: khung điểm tối đa 40 điểm

- Nhóm tiêu chí 3: khung điểm tối đa 15 điểm

- Điểm thưởng: khung điểm tối đa 05 điểm.

    3.Phương pháp chấm điểm

- Phương pháp chấm điểm để xếp loại đối với tổ công đoàn căn cứ theo 3 tiêu chuẩn, với tổng số điểm chấm là 95 và điếm thưởng là 05 điếm, mức điểm chấm tính lẻ đến 0,5 điểm (kèm theo bảng tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ công đoàn).

-Trên cơ sở nội dung từng chỉ tiêu của bảng điểm, Tổ công đoàn tự đánh giá mức độ hoàn thành, kết quả thực hiện từng công việc cụ thể để tự cho điểm. Căn cứ vào mức độ hoàn thành ở từng chỉ tiêu đơn vị chấm điểm để xác định số điểm tương ứng; hoàn thành chỉ tiêu đạt 100% số điểm, nếu vượt chỉ tiêu hoặc có nội dung, cách làm sáng tạo thì chẩm điểm thưởng (đối với nội dung có điểm thưởng); nếu không đạt chỉ tiêu thì căn cứ mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhân với điểm chấm ở nội dung tương ứng, trường hợp điểm nhân ra lẻ thì tính tròn xuống. Ví dụ: mức độ hoàn thành yêu cầu của chỉ tiêu A đánh giá đạt 90%, điểm của chỉ tiêu này là 4 điểm thì lấy: 90% X 4 = 3,6 điểm, làm tròn xuống là 3,5 điểm.

Việc chấm điểm thưởng đối với các nội dung không có chỉ tiêu về số lượng, các đơn vị căn cứ các nội dung sau đế chấm điếm thưởng vào mục có điểm thưởng:

        + Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban chấp hành Công đoàn đề ra, là tổ công đoàn triển khai đầy đủ nội dung, bằng các hình thức sáng tạo để triển khai các chủ trương của ban chấp hành CĐCS.

        + Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lấy ý kiến của đoàn viên phản ánh kịp thời với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

        + Có sáng kiến, sáng tạo tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên trong tổ, là điển hình để đơn vị khác học tập.

        + Dân chủ trong hoạt động của tổ, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội.

* Lưu ý:

Khi chấm điểm phải có bản thuyết minh mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác theo từng nội dung chỉ tiêu bảng diêm, nêu công việc, số liệu đã làm cụ thể.

IV.CĂN CỨ XẾP LOẠI

1.Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ :

Là những Tổ công đoàn có tổng số điểm đạt 80 điểm trở

2.Tổ công đoàn hoàn thành nhiệm vụ:

Là những Tổ công đoàn đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm

3.Tổ công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ:

Là những Tổ công đoàn đạt dưới 50 điểm

V.CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG TẬP THẺ VÀ CÁ NHÂN

1.Các danh hiệu khen thưởng

-Tập thể:          Danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc

-Cá nhân:         Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc

                          Danh hiệu Phụ nữ hai giỏi

2.Tiêu chuẩn các danh hiệu

2.1.Danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc” do BCH Công đoàn Trung tâm Y tế xét tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau (tổng số tổ CĐ xuất sắc không vượt quá 20% số Tổ CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ):

-Tổ Công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

-Tích cực tham gia tất cả các phong trào thi đua do công đoàn phát động

-Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

-Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn, không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của công đoàn, cơ quan, đơn vị.

-Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

2.2.Danh hiệu “Đoàn viền công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” do Tổ Công đoàn đề xuất khen tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau :

-Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên qui định tại Điều lệ Công đoàn Việt nam

-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao (đúng kế hoach, đat chât lượng, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận)

-Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của cơ quan, đơn vị

-Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-Tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động

-Là cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc được Giám đốc Trung tâm Y tê khen thưởng vì hoàn thành xuât săc nhiệm vụ năm 2019

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Tổ Công đoàn

1.Đầu năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung tiêu chuẩn và đề ra các giải pháp xây dựng Tổ Công đoàn vững mạnh. Những Tổ Công đoàn thấy có khả năng phấn đấu thì đăng ký danh hiệu thi đua với công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế

2.Phối họp trưởng, phó các khoa, phòng, đội trạm y tế tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng cá nhân; báo cáo kết quả về BCH công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế (Theo mẫu đính kèm công vãn) thông qua bộ phận văn thư, phòng HCQT-TCCB trước 16g30 thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc các Tổ công đoàn liên hệ Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế qua số điện thoại 0236.3708195 hoặc 0983.971243 (BS Hải) để được hướng dẫn giải thích thêm.

Tải văn bản: Biểu điểm xếp loại thi đua


Tin liên quan