Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê áp dựng từ năm 2016 theo quy định.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019

        Thực hiện Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiếm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng;          Thực hiện cv 2094 /SYT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2019, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung...

Bảng giá 81 dịch vụ kỹ thuật bổ sung (theo tương đương đợt 6)

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xin thông báo việc triển khai bổ xung 81 dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh Căn cứ vào Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương đợt 6 Căn cứ vào Quyết định số 475/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuy...
Các ban ngành liên quanFAQ
Đánh giá nội dung trang web
Coming Soon
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Trang thông tin điện tử của chúng tôi?


BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN